Privacy Statement

Privacy Statement Nordic Walking Vereniging Winterswijk

Privacy Statement.

Nordic Walking Vereniging Winterswijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nordic Walking Vereniging Winterswijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.

– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om je uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

– foto’s op de website zullen worden verwijderd, indien u dat wenst.

Als Nordic Walking Vereniging Winterswijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit met een mailbericht naar onderstaand adres:

secretaris@nwvw.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Nordic Walking Vereniging Winterswijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: – Het verzorgen van de ledenadministratie – Om te kunnen deelnemen aan activiteiten onder de naam van Nordic Walking Vereniging Winterswijk – Het versturen van nieuwsberichten, nieuwsbrieven, uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende gegevens: – Naam – Adres – Postcode – Woonplaats – Telefoonnummer – E-mailadres – Geboortedatum – Lichaamslengte

Verstrekking aan derden

De gegevens, die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: – Het verzorgen van de internetomgeving van Nordic Walking Vereniging Winterswijk – Het incasseren van contributies en lesgelden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij, de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is, dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstekken geen persoonsgegevens aan partijen, die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige personen jonger dan 16 jaar, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Nordic Walking Vereniging Winterswijk bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt t.w. gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij op grond van de wet anders is vereist.

 

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: – Alle personen, die namens Nordic Walking Vereniging Winterswijk van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. – Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. – Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. – Wij laten back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij  fysieke of technische incidenten. – Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct een andere partij, indien gewenst. Wij vragen je om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Wijziging Privacy Statement

Nordic Walking Vereniging Winterswijk kan zijn Privacy Statement wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.

Winterswijk, 24 mei 2018